Dieselbilarnas utsläpp ökar kraftigt


Foto: Thinkstock

Kväveoxidutsläppen från dieselbilar har nästan fördubblats mellan 2011 och 2016.

MOTOR

Här är nästa smäll mot dieselbilen: utsläppen av skadliga kväveoxider har nästan fördubblats mellan 2011 och 2016.
Nu kräver Naturvårdsverket åtgärder.

– De nya reglerna om miljözoner i städerna som regeringen har flaggat för behövs för att klara luftkvalitén i flera städer, säger Leif Holmberg på Naturvårdsverket.

Dieselbilarnas utsläpp fortsätter att öka, visar nya siffror från Naturvårdsverket. Mellan 2011 och 2016 har utsläppen av skadliga kväveoxider nästan fördubblats, samtidigt som bensinbilarnas utsläpp nästan halverats.

Totalt ökade personbilarnas utsläpp av kväveoxider med 25 procent under perioden.

Sedan förra årets statistik har den europeiska modellen för hur utsläpp beräknas dessutom ändrats. Det har lett till att de totala kväveoxidutsläppen från dieselbilar visat sig vara ungefär 40 procent högre än tidigare känt.

Vänder upp från 2010

– Sverige har haft en kurva där kväveoxidutsläppen successivt gått ner. Men från 2010 ser vi en motsatt trend när det gäller personbilarnas utsläpp, säger Leif Holmberg, chef för Luftenheten på Naturvårdsverket.

Varje år beräknas uppemot 5 500 svenskar dö i förtid på grund av dålig luft. De totala samhällskostnaderna uppskattas till 40 miljarder kronor årligen.

Sammantaget har kväveoxidutsläppen i Sverige minskat med 13 procent mellan 2011 och 2016. Den tunga trafiken har i stort sett halverat sina utsläpp under perioden.

Spelar det då så stor roll om dieselbilarna ökar sina utsläpp, när de totalt sett minskar?

– Den första effekten av luftföroreningar är lokal och beror på var kväveoxidutsläppen sker. Det blir helt enkelt dålig luft på de gator bilarna kör. Ett exempel på problemet: en familj som köper en ny dieselbil och kör barnen till skolan bidrar tyvärr till att skapa en sämre luftkvalitet på barnens skolgård, säger Leif Holmberg.

Färjetrafiken stor bov

Personbilar stod för totalt knappt 24 000 ton kväveoxidutsläpp under 2016, varav dieselbilarna stod för 19 000 ton. Den internationella sjöfarten stod samtidigt för drygt 120 000 ton.

Är inte färjetrafikens utsläpp ett större problem?

– Vi behöver absolut jobba med sjöfarten och det är en av våra prioriteringar. Men vi har hela tiden haft en positiv utvecklingstrend, men på grund av att biltillverkare utnyttjat de luckor som funnits i regelverken har vi fått en situation med bilar som plötsligt släpper ut mer luftföroreningar än tidigare. Det är ett bakslag för miljön och väldigt olyckligt, säger Leif Holmberg.

Naturvårdsverkets utsläppssiffror ökar behovet av nya miljözoner i svenska städer, anser han.

– Överallt i Europa tas nu krafttag för att vända utvecklingen med höga halter av luftföroreningar från dieselbilar. De nya reglerna om miljözoner i städerna som regeringen har flaggat för behövs för att klara luftkvalitén i flera städer.

Kan påverka miljözonerna

I somras visade Naturvårdsverket att även dieselbilar med den senaste reningstekniken, Euro 6, i verklig körning släpper ut 4–5 gånger mer kväveoxider än det tillåtna gränsvärdet vid labbtester för bilmodellers godkännande.

I Transportstyrelsens förslag till nya miljözoner för personbilar skulle Euro 6-bilarna tillåtas i en av de nya zonerna.

Tror du att era siffror om Euro 6-bilarna kommer att påverka den slutgiltiga utformningen av miljözonerna?

– Vi har varit aktiva i att föra fram information till regeringskansliet och Transportstyrelsen, och bedömer att de beaktar det i sin beredningsprocess. Det handlar om att miljözonerna verkligen ska ge en bättre stadsluft, säger Leif Holmberg.

Kväveoxider

Kväveoxider är samlingsnamn för kväveoxid och kvävedioxid som bildas då luftens syre och kväve reagerar vid höga temperaturer.

Kväveoxider är giftigt och ger även upphov till ozonbildning tillsammans med organiska föreningar.

Biltrafiken är den största källan i de flesta tätorter, men även energiproduktion, arbetsmaskiner och sjöfart ger betydande bidrag av kvävedioxid. Dieselbilar släpper ut mer kväveoxid än bensinbilar, men mindre koldioxid.

Det finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid till skydd för människors hälsa samt för kväveoxider till skydd för växtligheten. Normerna är gränsvärdesnormer som inte får överskridas.

I vissa svenska städer överskrids normen för kvävedioxid. I dessa städer finns därför åtgärdsprogram för att komma till rätta med problemet.

Källa: Naturvårdsverket

Det här vet vi om miljözonerna 00:59