Utsläppen från dieselbilar fortsätter öka

Naturvårdsverket för årlig statistik över luftkvaliteten och utsläppen i Sverige. Denna statistik visar att utsläppen av kväveoxider, vars kemiska samlingsnamn är NOx, har minskat kraftigt sedan 1990. Mängden kväveoxider som släpps ut i vår miljö och omgivning har nämligen mer än halverats mellan 1990 och 2016, från 279 700 ton till 130 800 ton. Mellan 2015 och 2016 minskade NOx-utsläppen med knappt tre procent, från 134 400 ton.

Största källorna till utsläppen av kväveoxider är inrikes transporter, arbetsmaskiner och industrin (även den internationella sjöfarten är en stor utsläppskälla men den räknas inte in i de nationella utsläppen). Av dessa tre är transporterna den klart största utsläppskällan, nästan dubbel så stor som industrin som är näst störst (52 400 ton NOx för vägtrafiken, 28,5 ton för industrin).

Utsläpp av kväveoxider till luft Sverige 1990-2016

Utsläpp av kväveoxider till luft 1990-2016….