Luften i Stockholm den bästa på 50 år

Tobias Nykänen

Äldre bensin- och dieselbilar (många av dem inte speciellt många år gamla) ska förbjudas i Stockholms centrala delar. Inte ens laddhybrider ska få ta sig fram i de mest centrala delarna av staden. Väldigt många bilister kan tvingas till dyra bilbyten för att kunna fortsätta ta sig fram i landets huvudstad, allt för att Stockholmsluften oerhört dåliga kvalitet, som har sagts vara alarmerande dålig, ska bli bättre. Men är det verkligen så?

Nej, inte riktigt. Enligt den luftmiljörapport som nu har släppts av Miljöförvaltningen i Stockholm är luftkvaliteten i dag till stora delar mycket bättre än för 50 år sedan. Enligt rapporten understiger halterna av svaveldioxid (SO2), bly (Pb), kolmonoxid (CO), bensen (C6H6) med flera gränsvärdena med bred marginal. Vad gäller kvävedioxid (NO2) och partiklar så som PM10 och PM2.5 har också…